A működés rendje

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől-péntekig reggel 700 órától délután 1800 óráig tart nyitva. Az iskolát szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon az iskola igazgatója által engedélyezett rendezvények kivételével zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az iskola igazgatója adhat engedélyt írásbeli eseti kérelem alapján.

A tanulóknak tanítás előtt 15 perccel meg kell érkezni az iskolába, és 735 órakor az ügyeletes pedagógusok kíséretében léphetnek be az iskola épületébe. Rossz idő esetén (különösen hideg idő, havazás vagy eső, vihar) a korábban megérkező bejáró diákok a folyosón gyülekezhetnek a már ott tartózkodó technikai dolgozók, vagy pedagógusok külön engedélye alapján.

A tanítás előtti gyülekezés helye: az iskola udvara, rossz idő esetén a folyosó, aula.

A szülők a gyermekeiket csak az iskola bejárat ajtajáig kísérhetik, valamint a tanítás végén is csak ott várhatják őket.

Az iskolában a csengetési rend az alábbi:

Óra Időtartam Szünet
1. 750– 835 15 perc, a folyosón, alsó évfolyamoknak az udvaron
2. 850-935 20 perc, tízóraizás, a teremben, vagy az ebédlőben
3. 955– 1040 15 perc, udvari szünet
4. 10551140 15 perc, udvari szünet
5. 1155  – 1240 10 perc, folyosó
6. 1250-1335 5 perc, folyosó
7. 1340-1425  

A tanítási órák ideje: 45 perc

Azok a tanulók, akik tízóraira is befizettek, az óvodai ebédlőben tízóraiznak és az egyik ügyeletes pedagógus irányításával vonulnak át oda.

Az ebédelés rendje: 1235 -1300 óra között ebédelnek a napközisek és azok a felsős tanulók, akiknek csak öt órájuk volt.

Azok a tanulók, akiknek van hatodik órája, annak befejezése után pedagógus kíséretében mennek át ebédelni.

Az utolsó tanítási óra befejezésekor az órát tartó pedagógus vezetésével az osztály levonul a főbejárathoz, és köszönés után hazaindul.

Az utolsó tanítási óra után, ha délutáni iskolai foglalkozása van, az iskola bejárata előtt fegyelmezetten várakozik, a szaktanár kíséretével megy a foglalkozás színhelyére.

Az óraközi szüneteket a tanulók az ügyeletes nevelők utasítása szerint az osztályteremben, a folyosókon, vagy az udvaron töltik a kulturált magatartás szabályait megtartva, ügyelve saját és társaik testi épségére.

A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az osztályfőnök engedélyével hagyhatja el, rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt.

A tanítási órát csak nagyon indokolt esetben, igazgatói engedéllyel lehet zavarni.

Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 800 – 1400 óra között.

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza.

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak tanári felügyelet mellett használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat.

Az iskola helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni.

Az iskola helyiségeinek használói felelősek:

  • az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért
  • az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért
  • a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért
  • az iskolai SZMSZ-ben és a tanulói házirendben megfogalmazott előírások betartásáért.

Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. Az iskola épületébe érkezők belépését a technikai dolgozók ellenőrzik.

Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.

Az iskola helyiségeit, elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási szünetekben, külső igénylőknek, külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az iskola létesítményeit, helyiségeit használó külső igénybe vevő csak a megállapodás szerinti időben és helyen (iskolai területen) tartózkodhat.