Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Alsó tagozat

Írásbeli házi feladat mennyisége annyi legyen, hogy a napköziben tanuló, átlagosan haladó gyermekek is egy óra alatt képesek legyenek megoldani.

Szóbeli házi feladat mennyisége feleljen meg az életkori sajátosságoknak, képességeknek.

Szünetekre írásbeli munkát az alsó tagozaton nem adunk. Szóbeli feladatokból (olvasás, memoriter) a tanítási napokon szokásos mennyiséget szabad adni.

Hétvégére sem adható a megállapítottnál nagyobb mennyiségű házi feladat.


Felső tagozat

Felső tagozaton a következő tanórára elsajátítandó ismeretek mennyisége általában több az alsó tagozatosnál. Egyes tantárgyaknál otthoni írásbeli feladatok megoldására és szóbeli felkészülésre is szükség van.

A szaktanárok tantárgyanként annyi házi feladatot adjanak, hogy az átlagos képességű tanuló kb. fél óra alatt elkészüljön vele. Ha egyes tanórákra való felkészülés több időt vesz igénybe (pl. memoriter, fogalmazás, stb.) a tanulásra, a feladat elkészítésére egy hetet adunk.

Szünetekre felső tagozatban sem adunk házi feladatot.

Szorgalmi házi feladat adható az alsó és a felső tagozaton is, de számon nem kérhető.


A számonkérés formái, (napi dolgozatok mennyisége, fajtái)

  • a számonkérés (felelés) történhet szóban, írásban
  • dolgozatnak minősül az összefoglaló vagy témazáró írásbeli számonkérés
  • egy napon csak két dolgozatot lehet íratni, ennek időpontját egy héttel a megírás előtt közölni kell az osztállyal, és a pedagógus a naplóban előzetesen jelezni köteles a sorrend megállapítása érdekében
  • e szabályozás nem érinti az írásbeli feleletet, röpdolgozatot, az előző 1-2 óra anyagának – akár a teljes osztályt érintő – számonkérését
  • az eredmények közlése előtt nem íratható újabb dolgozat.
  • ha a tanuló a dolgozatát a tanár hibájából az értékelési határidő lejárta után ismerheti csak meg, eldöntheti, hogy érdemjegye bekerüljön-e az osztályozó naplóba

A felmérő – tájékozódó jellegű írásbeli munkákat nem osztályozzuk. értékelésük a továbbhaladást segíti, de nem minősít, jó jegy esetén a diák kérheti az osztályzatba történő beszámítását